payday loansPayday Loans

 

SUNUŞ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Hazreti Muhammed?in hayatında Arap Yarımadası?nın tamamında İslam yayılmış, vefatından sonra yaklaşık bir asır devam eden fetihlerle de Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının pek çok bölgesinde bu yayılma devam ederek dünya tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Daha sonraki asırlarda ise Müslümanların hakim konuma geçtikleri bu coğrafyalarda dinî, siyasî, idarî, içtimaî, iktisadî, mimarî ve musikî ilimlerinde önemli izler bırakan eserler ortaya konulmuştur.

İslam Medeniyetinin akıl almaz bir şekilde parlamasında askerî fetihlerin hemen ardından fethedilen ülkelerdeki yerli toplumların gönüllerinin kazanılmasıyla insanların bu dine girmeleri sağlanmıştır. Farklı coğrafyalarda önceki asırlardan itibaren var olan kültürler ve medeniyetler de dışlamadan onlardan da uygun bir şekilde yararlanılmıştır. Özellikle bütün bu müspet gelişmelerin temelini oluşturan eğitim alanında çok zaman yaşanılan çağın üzerinde bir seviye yakalanması bu medeniyetin uzun ömürlü olmasını sağladı. Ne var ki günümüz Müslüman toplumlarının yaşadığı ülkelerde tarihte ulaşılan bu eğitim seviyesinin muhafaza edildiğini ifade etmek zordur ve pek çoğunun bugün çağdaş eğitim ve öğretim imkânlarından yararlanamadığı bir gerçektir. Bir örnek vermek gerekirse Müslüman toplumlardaki okuma yazma oranına bakmak yeterlidir.

21. nci yüzyıla geçtiğimiz bir dönemde İslam Konferansı Teşkilatı?na üye 57 ülkede İslam adına yapılan müspet ya da menfî her faaliyet, sadece bu üye ülkelerle sınırlı kalmıyor ve bütün dünyayı yakından ilgilendiriyor. Müspet gelişmelerden herkes istifade ediyor. Bir yanlışlık olması durumunda ise sadece olayın gerçekleştiği bölgeyi ilgilendirmeyip kısa zamanda dünyanın her tarafında yankı buluyor. 57 ülke içerisinde dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle pek çok alanda rekabet edebilecek seviyede olanlar olduğu gibi içlerinde herhangi bir gelişme işareti gösteremeyenler de mevcuttur. Bu ülkeler arasındaki farklılığın temelinde eğitime gereken önemin verilmemesinin yattığı bilinmektedir. Unutulmamalıdır ki insanı insan yapan en önemli özellik eğitim ve öğretimdir. Eğitimsiz insanın diğer canlılardan farkı sadece insan olmasıdır

Türkiye sadece bulunduğu coğrafyada değil üye olduğu uluslararası kuruluşların içinde de her geçen gün daha faal bir etkinlik içindedir. Özellikle İslam Konferansı Teşkilatı, Doğu ülkelerinin ekonomiden, eğitime, sağlıktan, ticarete, uluslararası ilişkilerden sanata, tarihten kültüre kadar pek çok mesele ile yakından ilgilenerek büyük bir görevi yerine getirmektedir. Bu kuruluşun faaliyetleri TASAM ve İSAV gibi özel kurumların desteğiyle daha da zenginleştirilmeli ve yeni nesillerin ufuklarını açacak çalışmalarla desteklenmelidir.

Doğu ve Afrika ülkelerinin büyük bir kısmı 20. yüzyılın ilk yarısında Avrupalı devletler tarafından sömürüldü. Sömürgeci devletlerin ilk el ettiği alanların başında eğitim konusu geldi ve bu dönemde tarihten gelen geleneksel eğitim kurumlarının çoğu kapatıldı, açık olanlar da önemlerini kaybettiler. Özellikle din eğitimi veren geleneksel müesseseler de üzerlerindeki baskıya dayanamayarak ya yok oldular veya Batılı eğitim sistemlerini büyük oranda benimseyerek asli kimliklerinden epeyce uzaklaştılar.

1950?li yıllardan itibaren başlayan ve 1970?li yıllara kadar devam eden bir süreçte Müslümanların yaşadıkları ülkelerin tamamı bağımsız oldular. Bugün bizler bu ülkelerdeki eğitim kurumlarını okul öncesi eğitimden üniversite sonrasına kadar yakından tanımak durumundayız. Haliyle bu konuda herhangi bir ülke içinde veya bölge ülkeleri arasında yapılan çalışmaların daha geniş katılımlı bir toplantı ile ele alınarak bütün İslam dünyasına kazandırılması ve Türkiyenin bu konudaki modelinin anlatılması zamanının geldiği kanaatindeyiz.

TASAM ve İSAV tarafından düzenlenecek olan ?İslam Ülkelerinde Eğitim? konulu Uluslararası Tartışmalı İlmî Toplantı bugüne kadar üzerinde geniş muhtevalı olarak durulmayan bir konudur. Yapılacak olan bu uluslararası toplantı ile İslam Konferansı Teşkilatı?na üye ülkelerin tarihten getirdikleri eğitim tecrübelerinin bir değerlendirmesi yapılacak, bizzat bu alanın uzmanları tarafından bugünkü mevcut durumları dile getirilecek ve daha da önemlisi gelecek için müşterek bir vizyon belirlenmesi sağlanacaktır.

Süleyman ŞENSOY

TASAM Başkanı

Prof. Dr. Ali ÖZEK

İSAV Mütevelli Heyet Başkanı